คำถามทบทวน หน้า 69 ....

posted on 18 Aug 2011 16:52 by pranachai

1.มัลติมีเดียคืออะไร เกี่ยวข้องกับการนำเสนอข้อมูลอย่างไร

...........คือ สิ่งต่างๆที่สื่อสารให้เราเข้าใจ เป็นสื่อประสม โดยใช้สื่อในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ข้อความ เสียง รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว สำหรับให้ข้อมูลความรู้

2.การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบเว็บไซต์ดีกว่าเอกสารสิ่งที่พิมพ์อย่างไร

...........มีความสะดวกมากกว่า โดยไม่จำเป็นต้องถือเอกสารหนักๆ และยังทำให้เข้าใจได้มากกว่า โดยอาจใช้วีดีโอประกอบ

3.Microsoft PowerPoint สามารถนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้าง

...........ตัวหนังสือ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

4.การเชื่อมโยงภายในและภายนอก Microsoft Powerpoint แตกต่างกันอย่างไร

...........เชื่อมโยงภายใน คือ ลิ้งค์ที่เชื่อมในสไลด์นั้นๆในไฟล์เดียวกัน แต่ลิ้งค์ภายนอก อาจเป็นการเชื่อมถึงอีกไฟล์หรืออินเตอร์เน็ต

5.นอกจากคอมพิวเตอร์แล้วยังมีเทคโนโลยีใดที่ช่วยส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลบ้าง

...........อินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ เว็บแคม ดาวเทียม โปรเจกเตอร์

6.นักเรียนคิดว่าการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบใดสามารถทำได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด

...........Microsoft Powerpoint เพราะ เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย อีกทั้งยังสามารถนำเสนอได้ทั้งภาพและเสียง ทำให้เข้าใจได้ง่าย

7.การตกแต่งเพิ่มเติมด้วยแม่แบบใน Microsoft Powerpoint สามารถทำได้อย่างไร

...........1. ให้คลิกจากเมนู  File > New
...........2. คลิกที่ On my computer

...........3. คลิกแท็บ Presentations ซึ่งเป็นแม่แบบการออกแบบ ซึ่งมีแม่แบบภาพนิ่งไว้ให้เลือกใช้ มีการตรียมหัวเรื่องและลำดับที่จะบรรยาย รวมทั้งมีการตกแต่งไว้อย่างสวยงาม 
...........4. คลิกเลือกชุดสไลด์ที่ต้องการ 
...........5. คลิกปุ่ม ok  
...........6. ใส่หรือแก้ไขข้อความตามต้องการ สามารถนำมาแก้ไขหรือดัดแปลงเพื่อลดขั้นตอนการสร้างสไลด์ใหม่ให้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

8.การกำหนดกล่องข้อความหรือวัตถุให้เคลื่อนไหวใน Microsoft Powerpoint สามารถตั้งค่าได้ที่ใ

...........เลือกกล่องข้อความหรือวัตถุที่ต้องการให้เคลื่อนไหว แล้วคลิกที่แทบด้านบน"นำเสนอภาพนิ่ง" แล้วเลือก "การเคลื่อนไหวที่กำหนดเอง" เลือกลักษณะตามต้องการ

9.ยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลตัวหนังสือหรือตัวอักษรมาอย่างน้อย 3 โปรแกรม

...........1. Microsoft PowerPoint 2. Microsoft office word 3. Microsoft excel

10.ถ้าไม่มีกล่องข้อความใน Microsoft Powerpoint จะสามารถสร้างงานนำเสนอข้อมูลได้หรือไม่ อย่างไร

...........ได้ ใช้รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ เสียง หรือวีดีโอแทนได้

11.เครื่องพิมพ์เป็นฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการนำเสนอข้อมูลด้วย Microsoft Powerpoint หรือไม่อย่างไร

...........ไม่จำเป็น อาจอัพโหลดขึ้นเวปไซต์ ฉายโปรเจกเตอร์ หรือเปิดในคอมพิวเตอร์

12.Microsoft Powerpoint สามารถแทรกรูปภาพ ภาพยนตร์ และเสียงได้หรือไม่ ถ้าได้มีวิธีการอย่างไร

...........ได้ กด"แทรก"ที่แถบด้านบน เลือก "รูปภาพ,ภาพตัดปะ,ภาพยนต์ หรือเสียง" เลือกไฟล์ตามต้องการ

13.การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิ แผนผัง และกราฟดีกว่าการนำเสนอข้อมูลด้วยตัวหนังสือหรือตัวอักษรอย่างไร

...........สามารถมองภาพรวมได้เข้าใจมากกว่า

14.การสร้างงานนำเสนอด้วย Microsoft Powerpoint สำหรับผู้รับข้อมูล 20 คนพร้อมกันจะต้องใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ใดบ้าง

...........ฮาร์ดแวร์ - Server  ซอฟต์แวร์ - Microsoft Hyper-V Server

15.ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือหรือตัวอักษรรูปภาพหรือภาพนิ่ง แผนภูมิ แผนผัง กราฟ เสียง และภาพเคลื่อนไหวได้พร้อมกัน

...........คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต

edit @ 18 Aug 2011 16:58:35 by Plak ( ปลั๊กกก )

Comment

Comment:

Tweet