เทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
 
 
                   เนื่องในวโรกาศครบ ๗  รอบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จึงขออัญเชิญ "คำสอนของพ่อ ๓๖ ประการ" ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยได้ตรัสไว้เป็นพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ  วันที่ 27 ตุลาคม 2516
 
1.ขอบคุณข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจาน อย่างจริงใจ
2.อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก”ปัญญา”และ”ความกล้าหาญ”
3.”เพื่อนใหม่”คือของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วน”เพื่อนเก่า”/”มิตร”คืออัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า
4.อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม
5.ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเรา
6.พูดคำว่า”ขอบคุณ”ให้มากๆ
7.รักษา”ความลับ”ให้เป็น
8.ประเมินคุณค่าของการให้”อภัย”ให้สูง
9.ฟังให้มาก แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
10.ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิและรู้แก่ใจว่าเป็นจริง
11.หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
12.เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
13.อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟท์
14.ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
15.อย่าหยิ่ง หากจะกล่าวว่า”ขอโทษ”
16.อย่าอาย หากจะบอกใครว่า”ไม่รู้”
17.ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอนมันไม่ราบรื่นตลอดทาง
18.เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆอย่างค่อยเป็นค่อยไป
19.การประหยัดเป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท
20.คนไม่รักเงิน คือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต
21.ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
22.ชีวิตนี้ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
23.จงใช้จุดแข็ง อย่าเอาชนะจุดอ่อน
24.เป็นหน้าที่เราจะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่น ที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
25.เหรียญเดียวมี 2 หน้า ความสำเร็จ กับ ล้มเหลว
26.อย่าตามใจตัวเอง เรื่องยุ่งๆเกิดขึ้น ล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
27.ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
28.อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ(อย่าใจร้อน)
29.ระลึกถึงความตายวันละ 3 ครั้ง ชีวิตจะมีสุข มีอภัย มีใช้อยู่
30.ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆไปก็ผิดหมด
31.ทุกชิ้นงานจะต้องกำหนดวันเวลาแล้วเสร็จ
32.จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
33.ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีน”บันไดสูง”
34.มนุษย์ทุกคนมีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำงานชิ้นสำคัญที่สุดก่อนเสมอ
35.หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
36.ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต
 

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ
วันที่ 27 ตุลาคม 2516

ความเพียร
การสร้างสรรค์ตนเอง
การสร้างบ้านเมืองก็ตาม
มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว
ต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร
ต้องใช้ความอดทน เสียสละ
แต่สำคัญที่สุดคือความอดทน
คือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม
สิ่งที่ดีงามนั้น ทำมันน่าเบื่อ
บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง
คือดูมันครึทำดีนี่ แต่ขอรับรองว่า
การทำให้ดีไม่ครึต้องมีความอดทน
เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอน
ในความอดทนของตนเอง

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 18 ธันวาคม 2540

ความพอดี
ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้น
จะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไป
ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และความพอเหมาะพอดี
ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง
หรือทำด้วยความเร่งรีบ
เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้ว
จึงค่อยสร้างค่อยเสริม
ความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น
ตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน
มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน

 

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ
วันเด็ก ประจำปี 2521

ความรู้ตน
เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัว
การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบ
และคนที่มีระเบียบดีแล้ว
จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ
ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่
สร้างความสำเร็จและความเจริญ
ให้แก่ตนเองและส่วนรวม
ในอนาคตได้อย่างแน่นอน

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 20 เมษายน 2521

คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้
คนเราจะต้องรับและจะต้องให้
หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนี้
ด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา
ก็จะต้องพยายามให้ ในการให้นั้น
ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้าง
ความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ
ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลาย
มีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้
ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย
ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 25 มิถุนายน 2496

อ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ
ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงาม
สำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง
มีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

พูดจริง ทำจริง
ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น
จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือ
และความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย
การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง
จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณ
ของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี
ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม


พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศในโอกาสที่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

หนังสือเป็นออมสิน
หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้
หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้
และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้


พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531

ความซื่อสัตย์
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง
เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง
เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิต
ที่สะอาด ที่เจริญมั่นคง


พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

การเอาชนะใจตน
ในการดำเนินชีวิตของเรา
เราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆ
ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม
เราต้องฝืนต้องต้านความคิด
และความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะ
เราต้องกล้า และบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบ
ว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม
ถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ
ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ
ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป
และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ

 
 
ขอบพระคุณแหล่งที่มา

Comment

Comment:

Tweet

เาะร่้ะั้เ านรเ้ี้ ทมิอ้ืจะั้่ทสาเดัะร้้้้้้้เเเเเเเเเ

#2 By เม่น (103.7.57.18|203.172.201.180) on 2012-08-27 16:03

#1 By เม่น (103.7.57.18|203.172.201.46) on 2012-08-27 16:02